Заштита личних података

Као информациони сервис словеначке науке, културе и образовања, IZUM на основу уговора обавља услуге обраде личних података у име и за рачун администратора личних података.

Библиотеке пуноправне чланице COBISS.CG система као администратори личних података одговорне су за сакупљање, чување и обраду личних података у складу са законима (Закон о заштити података о личности, Закон о библиотекарској дјелатности, Закон о научно-истраживачкој дјелатности), другим правним актима (правилници о заштити података о личности) и у складу са сврхом за коју су подаци сакупљени, сачувани и обрађени.

Као уговорни извођач IZUM изводи организационе и техничке поступке и мјере да би обезбиједио заштиту личних података, спречава случајно или намјерно неовлашћено уништавање података, њихово мијењање или губитак и неовлашћену обраду.

Личне податке могу обрађивати запослени код администратора личних података и запослени у IZUM-у када је то потребно због природе њиховог посла, при чему је обезбијеђено накнадно утврђивање обрада личних података.